Категорії

Логіка 1 клас Митник Гісь Нестеренко

Логіка 1 клас Митник Гісь Нестеренко

Товари від 1 дo 22 з 22

Товари від 1 дo 22 з 22


Логіка для 1 класу

Логіку для дітей, які вирушають у перший клас можна назвати основою для раціонального мислення та повноцінного формування інтелекту. Педагоги всього світу рекомендують починати розвиток логічного мислення з самого раннього віку.

Для цього розроблено безліч різноманітних завдань, які мають свою градацію та відмінності у відповідності до вікової категорії учнів. Чим старше стає дитина, тим важче пропонуються логічні задачі, і не варто бентежитись, якщо при регулярних заняттях, дитина все ще не спроможна легко і просто вирішити поставленні перед нею завдання. З часом, вона навчиться виконувати різноманітні завдання, підвищеного рівня складності.

Логічне мислення – основа, фундамент, головна дисципліна, яка допомагає досягти успіху. Дитина, яка має добре розвинуте логічне мислення може швидко аналізувати будь-яку ситуацію, що дозволяє вибрати ефективний варіант дій для досягнення певної мети. Логічне мислення вимагає постійних тренувань та вдосконалення власних вмінь, тому перші уроки рекомендовано починати з дитячого віку.

Вже в школі, з самого першого класу, логічні вправи допомагають дитині позбутися стереотипного типу мислення, яке властиве багатьом людям. Саме тому, логіка 1 клас за новою програмою в сучасних шкільних закладах, стала одним з обов’язкових предметів у шкільній програмі з початкової школи.

Вчителі починають працювати з першокласниками над виробленням навиків логічного мислення, викладаючи матеріал відповідно до запропонованої МОУ програмою. В цьому їм допомагають різноманітні навчальні посібники, робочі зошити та підручники, які достатньо просто, та в водночас цікаво, яскраво, весело пояснюють маленьким учням головні аспекти логічного мислення.

Логічний розвиток дітей

Завдяки заняттям з логічного мислення діти вже в першому класі можуть:

 • Порівнювати та аналізувати.
 • Аргументувати свій вибір.
 • Вирішувати різноманітні ребуси та головоломки.
 • Виділяти головне серед загальної інформації.
 • Класифікувати предмети згідно загальним особливостям.
 • Відпрацьовувати цілеспрямоване мислення.

Логіка 1 клас поступово формує у дитини здатність думати, розмірковувати та приймати власні, об’єктивні рішення. Логічний розвиток – один з найважливіших етапів розвитку дитини та підготовки до середньої школи.

Наш інтернет магазин пропонує різноманітні учбові посібники, де викладена логіка для 1 класу від найвідоміших авторів, таких як логіка 1 клас Митник чи цікава логіка Нестеренко які зарекомендували себе досвідченими педагогами. Завдяки розвитку логічного мислення, сприйняття шкільної програми буде проходити набагато швидше та ефективніше. Дітям запропоновані різноманітні завдання, які можна виконувати як індивідуально, так і у формі змагань.

У дітей віком від 6 до 7 років вже на достатньо високому рівні розвинута інтуїція, тому розвиток логічного мислення проходить в швидкому темпі, при тому, що кожен учень з задоволенням виповнює всі запропоновані завдання.

Логіка у школі

Вступ до першого класу школи значно змінює зміст діяльності дитини, оскільки значно розширюється коло предметів та явищ, про які відтепер необхідно постійно думати, підвищуються вимоги до процесів мислення. Самостійно подолати всі труднощі та навчитися швидко реагувати на всі зміни, аналізувати та робити правильні висновки маленькі учні ще не в змозі. Саме тому так важливо вчасно розпочати введення в курс розвитку логічного мислення та розпочати знайомство з цією цікавою наукою.

Вчитель навчає клас уважно слідкувати за власними роздумами, максимально точно висловлювати власні думки та думати перш ніж починати говорити чи робити будь-які вчинки.

Темп розвитку мислення у дітей шкільного віку в значній мірі залежить того, як ії навчають керувати власними думками. Досвідчений підхід до розвитку відповідних навичок та використання спеціально розроблених начальних посібників, таких як логіка Митник 1 клас, чи цікава логіка Нестеренко значно прискорюють розвиток мислення. Таким чином, можна зробити цілком логічний висновок, що в формуванні мислення школярів початкової школи головну роль відіграє учбова діяльність з використанням грамотних посібників.

Окремо слід виділити такий навчальний посібник, як Планета Міркувань Ольги ГІсь, який в простій та доступній формі дозволяє учням оволодіти базовими навичками раціонального мислення та розвинути вже  отримані в дошкільних навчальних закладах. Купити Планету Міркувань 1 клас та інші книги посібники Ольга Гісь ви можете в нашому інтернет-магазині.

У більшості зошитів та посібників з розвитку логічного мислення, представлених на сайті нашого магазину, розроблено безліч цікавих завдань, які допомагають:

 • Розвинути дрібну моторику
 • Пам'ять
 • Увагу
 • Мислення.

Для цього, авторами розроблено такі завдання як:

 • Знайти спільну ознаку у групі предметів
 • Запам’ятати та назвати предмети у відповідному порядку
 • Поєднання крапок у відповідності до зростання чисел
 • Полічити предмети
 • Знайти предмет, використовуючи метод виключення
 • Знайти закономірність серед предметів
 • Розв’язати нескладні математичні задачі.

Цікаві завдання, які зібрано в учбових посібниках та зошитах з логіки, розроблено з урахуванням виховання в маленьких учнях вміння планувати свою роботу, виділяти істотне серед великої кількості загальної інформації, а також порівнювати, аналізувати, робити висновки. Логіка завдання сприяє тому, що в маленьких учнях однаково розвивається кмітливість, допитливість, винахідливість, вміння вести розмову, аргументувати власну точку зору, висловлювати альтернативні думки.

Цікаве викладення матеріалу спонукає учнів розпочинати розумову діяльність вже з самого початку уроку, адже деякі посібники пропонують проблемну ситуацію перш ніж пояснюють шляхи її вирішення. Цікаві завдання, яскраві ілюстрації та легка подача матеріалу сприяють швидкому засвоєнню учбового матеріалу, а також зрозуміло пояснюють головні аспекти розвитку логічного мислення.

Серед головних переваг посібників чітко вирізняється різноманітність завдань, які спрямовані на усесторонній розвиток особистості. Нова українська школа вважає введення логіки одним із найважливіших кроків на шляху до виховання розумних дітей, які згодом мають стати успішними та амбіційними дорослими, які здатні швидко приймати рішення, орієнтуватися в постійно великому потоці інформації та уміти оперативно обробляти її, вирізняючи найголовніше.

 

 

Логика для 1 класса

Логику для детей, отправляющихся в первый класс можно назвать основой для рационального мышления и полноценного формирования интеллекта. Педагоги всего мира рекомендуют начинать развитие логического мышления с самого раннего возраста.

Для этого разработано множество разнообразных задач, которые имеют свою градацию и различия в соответствии с возрастной категории учащихся. Чем старше становится ребенок, тем труднее предлагаются логические задачи, и не стоит смущаться, если при регулярных занятиях, ребенок все еще не в состоянии легко и просто решить поставленные перед ней задачи. Со временем, она научится выполнять различные задачи, повышенного уровня сложности.

Логическое мышление - основа, фундамент, главная дисциплина, которая помогает достичь успеха. Ребенок, который имеет хорошо развитое логическое мышление может быстро анализировать любую ситуацию, позволяет выбрать эффективный вариант действий для достижения определенной цели. Логическое мышление требует постоянных тренировок и совершенствования собственных умений, поэтому первые уроки рекомендуется начинать с детского возраста.

Уже в школе, с самого первого класса, логические упражнения помогают ребенку избавиться стереотипного типа мышления, которое свойственно многим людям. Именно поэтому, логика 1 класс по новой программе в современных школьных учреждениях, стала одним из обязательных предметов в школьной программе с начальной школы.

Учителя начинают работать с первоклассниками над выработкой навыков логического мышления, излагая материал в соответствии с предложенной МОУ программой. В этом им помогают различные учебные пособия, рабочие тетради и учебники, которые достаточно просто, и в то же время интересно, ярко, весело объясняют маленьким ученикам основные аспекты логического мышления.

Логическое развитие детей

Благодаря занятиям с логического мышления дети уже в первом классе могут:

• Сравнивать и анализировать.

• Аргументировать свой выбор.

• Решать различные ребусы и головоломки.

• Выделять главное среди общей информации.

• Классифицировать предметы по общим особенностям.

• Отрабатывать целенаправленное мышление.

Логика 1 класс постепенно формирует у ребенка способность думать, рассуждать и принимать собственные, объективные решения. Логическое развитие - один из важнейших этапов развития ребенка и подготовки к средней школе.

Наш интернет магазин предлагает разнообразные учебные пособия, где изложена логика для 1 класса от самых известных авторов, которые зарекомендовали себя опытными педагогами. Благодаря развитию логического мышления, восприятия школьной программы будет проходить гораздо быстрее и эффективнее. Детям предложены разнообразные задачи, которые можно выполнять как индивидуально, так и в форме соревнований.

В возрасте от 6 до 7 лет уже на достаточно высоком уровне развита интуиция, поэтому развитие логического мышления проходит в быстром темпе, при том, что каждый ученик с удовольствием наполняет все предложенные задания.

Логика в школе

Вступление в первый класс школы значительно изменяет содержание деятельности ребенка, так как значительно расширяется круг предметов и явлений, о которых теперь необходимо постоянно думать, повышаются требования к процессам мышления. Самостоятельно преодолеть все трудности и научиться быстро реагировать на все изменения, анализировать и делать правильные выводы маленькие ученики еще не в состоянии. Именно поэтому так важно вовремя начать введение в курс развития логического мышления и начать знакомство с этим интересным наукой.

Учитель учит класс внимательно следить за собственными размышлениями, максимально точно выражать свои мысли и думать прежде чем начинать говорить или делать любые поступки.

Темп развития мышления у детей школьного возраста в значительной степени зависит того, как ии обучают управлять собственными мыслями. Опытный подход к развитию соответствующих навыков и использования специально разработанных учебных пособий, таких как логика Таможенник 1 класс, значительно ускоряют развитие мышления. Таким образом, можно сделать вполне логичный вывод, что в формировании мышления школьников начальной школы главную роль играет учебная деятельность с использованием грамотных пособий.

В большинстве тетрадей и пособий по развитию логического мышления, представленных на сайте нашего магазина, разработано множество интересных задач, которые помогают:

• Развить мелкую моторику

• Память

• Внимание

• Мышление.

Для этого, авторами разработаны такие задачи как:

• Найти общий признак в группе предметов

• Запомнить и назвать предметы в соответствующем порядке

• Сочетание точек в соответствии с ростом чисел

• Посчитать предметы

• Найти предмет, используя метод исключения

• Найти закономерность среди предметов

• Решить несложные математические задачи.

Интересные задачи, собранные в учебных пособиях и тетрадях по логике, разработаны с учетом воспитания в маленьких учениках умение планировать свою работу, выделять существенное среди большого количества общей информации, а также сравнивать, анализировать, делать выводы. Логика задачи способствует тому, что в маленьких учениках равно развивается сообразительность, любознательность, находчивость, умение вести разговор, аргументировать свою точку зрения, высказывать альтернативные мнения.

Интересное изложение материала побуждает учащихся начинать умственную деятельность уже с самого начала урока, ведь некоторые пособия предлагают проблемную ситуацию прежде чем объясняют пути ее решения. Интересные задания, яркие иллюстрации и легкая подача материала способствуют быстрому усвоению учебного материала, а также понятно объясняют основные аспекты развития логического мышления.

Среди главных преимуществ пособий четко выделяется разнообразие задач, направленных на всестороннее развитие личности. Новая украинская школа считает введение логики одним из важнейших шагов на пути к воспитанию умных детей, которые впоследствии должны стать успешными и амбициозными взрослыми, которые способны быстро принимать решения, ориентироваться в постоянно большом потоке информации и уметь оперативно обрабатывать ее, выделяя самое главное.

Більше

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists