Категорії

ЗНО 2020 Біологія Барна Дерій Ілюха

ЗНО 2020 Біологія Барна Дерій Ілюха

Товари від 1 дo 24 з 25

Товари від 1 дo 24 з 25


 Книги ЗНО Біологія 2020

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання проводиться при вступі у вищі навчальні заклади. Мета таких тестових іспитів полягає в тому, щоб перевірити рівень знання учня, який претендує на те, щоб вступити до університету на будь-який з факультетів. В даному тексті ми розглянемо ЗНО з біології, як саме буде проходити іспит з цього предмету, до чого саме потрібно готуватися, які теми, терміни та особливості будуть братися до уваги в першу чергу. Програму ЗНО з біології було розроблено згідно з програмою біології за десяті – одинадцяті класи. Отже, давайте більш детально розглянемо ЗНО біологія текст, який буде вас супроводжувати на протязі усього екзамену, хоча і в вигляді тестових завдань. ЗНО біологія завдання з цього іспиту полягають у наступному: в першу чергу перевірити наскільки учні підготовлені до того, щоб вступити до університету, витримати програмні вимоги, виявити рівень навчальних досягнень учнів, наскільки вони старалися та проявляли себе в плані біологічних досягнень, оцінити сам ступінь підготовленості випускників, що закінчили загальноосвітню середню школу до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Далі йдеться про зміст програми по зовнішньому оцінюванню з біології. В першу чергу він складається зі вступу, де потрібно пройти так званий перший загальний етап. Далі тести діляться на розділи, які стосуються клітинного та молекулярного рівня організації життя, потім організмовий рівень життя, надорганізмовий рівень життя, та історичний розвиток життя на планеті, все що стосується виникнення живих істот, їх еволюція та історичні зміни. Кожна тема висуває свої вимоги щодо знання учнів, до їх предметних умінь, які стосуються здачі ЗНО біології.

На основі отриманих результатів, можна буде зробити висновки щодо вмінь та знань учасників іспиту по такому предмету, як біологія. Головні критерії оцінювання полягають у наступному:

 

  • - вміти характеризувати основні біологічні поняття, теорії та закони, закономірності, процеси та явища біології;
  • -  розбиратися у поняттях щодо потреб пояснення процесів в природі біології, підтвердити це прикладами з природного та людського життя, охорони здоров’я, розказати про досягнення науки у біологічній сфері;
  • -  вміти порівняти та відрізнити різні процеси життєдіяльності на будь – яких рівнях організації (мається на увазі на молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-
  • видовому, екосистемному, біосферному). Вміти виявити та довести, що між ними існує взаємозв’язок;
  • - встановлювати причинно-наслідкові, структурні та функціональні закономірності та зв’язки у сфері живої природи, мати змогу класифікувати об’єкти біологічного світу;
  • -  виявляти вплив шкідливих звичок на організм, як це шкодить людині або іншій живій істоті;
  • -  показати вміння застосовувати біологічні знання для того, щоб мати змогу аналізувати ситуації, які виникають в тому чи іншому аспекті життя;
  • - використовуючи спеціальній математичний апарат, провести потрібні біологічні розрахунки;
  • -  ті знання, що ви набули протягом навчання, вміти правильно застосувати при аналізі біологічної інформації, яка буде представлена в самих різних формах, а саме: табличній, графічній, текстовій;
  • -  після того, як всі питання будуть розглянуті, обов’язково обґрунтувати отримані висновки.

Найкраща література для підготовки до ЗНО з біології: Тренажери, Збірники тестових завдань, Довідники, Комплексні підручники

 

Тепер, коли перед вами були розписані ЗНО біологія завдання над якими слід подумати, давайте також розглянемо кожен з цих аспектів більше детальніше та уважніше. На що саме потрібно звернути увагу, відповідаючи у тестах на кожен з розділів. 

Вступ. Розглянемо загальні основні ознаки живих організмів, та рівні організації життя від клітинного до біосферного. Потрібно знати, оцінювати та розрізняти ознаки про які йтиметься у тестових завданнях. 
Життя на молекулярному рівні. Розглядаються на оцінюються класифікація хімічних елементів, надлишки або нестача надходжень хімічних елементів до організму людини, в чому криється небезпека ендемічних хвороб, та що вони собою представляють. Роль води, солей, гідрофільної сполуки. Роль білків, вуглеводів, нуклеїнових сполук у побудові живого організму, їх біологічна роль. 
Клітинний рівень організації життя. Розглядається структура та побудова клітини, сучасна теорія клітини. Значення мембрани у побудові та житті клітини, основні функції. Розглядається плазматична мембрана, транспортний хід цієї речовини до клітини. Вміти пояснити роль ядра, у збереженні, передачі, та реалізації спадкової інформації, значення стабільного стану каріотипу для існування виду. Одним словом мова йдеться про все, що тільки може стосуватися життя та розвитку клітини, її значення у живому організмі, роль у біологічній науці.

Неклітинні форми життя. Маються на увазі віруси, віроїди, пріони. Детально будуть розглядатися хімічний склад вірусів, їх будова та відтворення. Який саме механізм застосовується вірусами задля проникнення в організм людини, вплив вірусів на організм їхнього хазяїна. Профілактичні методи вірусних захворювань людини, що саме потрібно застосовувати, щоб не захворіти. Розповісти про пріони та віроїди. 

Організмовий рівень організації життя. Бактерії. Надати загальну характеристику бактерій, знати приклади тих захворювань людини, які приводять до захворювань, таких як: ангіна, дифтерія, туберкульоз, тиф, холера, скарлатина та інші неприємні наслідки вірусів. Вміти розрізнити та порівняти будову та життєдіяльність бактерій та ціанобактерій. Ті знання, що має при собі учасник іспиту, має бути готовий розповісти, як він їх застосує для запобігання профілактики бактеріальних захворювань. Рослини. Надати загальну характеристику світу рослин. Вміти класифікувати рослини, розрізняти життєві форми рослин. Виділяти їх істотні форми, класифікувати та розпізнавати, оцінювати, яку саме важливу роль відіграють рослини у природі та яке значення мають у житті людини. Гриби та лишайники.  Загальна характеристика світу грибів та лишайників, середовище в якому вони існують, особливості їх побудови та процеси життєдіяльності, значення грибів у природі та житті людини, наскільки вони корисні, або навпаки небезпечні. Розповісти, що таке лишайники, розказати про їх характеристику, різноманітність лишайників, значення лишайників та їхня роль у житті людини. Вміти порівняти життєві характеристики грибів та лишайників. Тваринний світ. Знати та відповісти на питання щодо ознак характеристики тварин, їх основні тваринні класифікації, такі як їхні роди, класи, ряди, родини та інші. Оцінювати значення тварин в екосистемі світу, наскільки вони важливі та яку роль відіграють. Мати змогу порівняти особливості будови та процеси життєдіяльності тварин, рослин та грибів, як вони взаємодіють між собою, та чим відрізняються. Людина в навколишньому світі. Розглядається загальне положення людини у навколишньому світі, в системі його органічної структури.

Завдання учасника ЗНО з біології, знати та розрізняти будову залоз внутрішньої, зовнішньої та змішаної секреції, рефлексів, звичок, емоцій, розрізняти на малюнках людські тканини, окремі органи та цілісну систему органів людини. Порівняти будову людини, скелети людини, чим вони відрізняються від тварин, в чому різниця та основні відмінності.  Оцінити роль системи органів в процесі обміну речовин, механізмів які організм підтримують, забезпечення гомеостазу. Звернути ще треба увагу на вплив нервової вегетативної системи на загальну діяльність організму та його функції. Розглянути такі поняття як обдарованість та здібності в житті людини, сон та його значення. Розглядаються також і погані звички людини: вплив алкоголю на організм людини, як змінюється під впливом куріння нервова система, вплив наркотиків та токсинів, які негативні зміни вони несуть в собі. Розмноження організмів. Знати та пояснити статеве та нестатеве розмноження, його сутність і біологічне значення. Вміти розрізнити способи розмноження, такі як: форми запліднення, способи вегетативного розмноження як у рослин так і у тварин. Порівняти способи статевого та нестатевого розмноження, схему будови чоловічих та жіночих гамет. Проаналізувати етапи за яких формуються статеві клітини. Знати відмінності в будові і процесах формування жіночих і чоловічих гамет, вміти дати детальну та правильну характеристику цьому явищу. Індивідуальний розвиток організму. Досить цікавий момент у здачі вступного екзамену по біології. Потрібно бути готовим пояснити наступну сутність і біологічне значення, яке стосується чергування поколінь у цикловому житті організмів, це стосується як прямого так і непрямого розвитку тварин. Вміти класифікувати різні Царства росту живих організмів, провести аналіз онтогенезу у рослинному та тваринному світі, розказати про причини сезонних змін у житті тварин і рослин (наприклад, чому заєць міняє колір шерсті, коли настає зима), оцінювати результати дій чинного зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть будь  - яким чином впливати на онтогенез людини, можливості коректувати вади у розвитку людини. В цьому розділі також розглядається такий аспект, як спадковість, як саме вона впливає на життя людини, яку роль відіграють.

Обґрунтовується особливості генотипу, роль спадковості в еволюції організмів, вивчити закони спадковості для практичної діяльності людини. До того ж потрібно розрізняти спадкову та не спадкову мінливість організму, її роль у розвитку та еволюції життєвого плину в часі. Над організмові рівні життєвої організації. В цьому розділі будуть братися до уваги екологічні фактори, біологічні ритми. Вміти розрізняти та класифікувати фактори екології, форми біотичних зв’язків, адаптивні біологічні ритми різноманітних живих організмів. Пояснити роль обмежуючого фактору, його роль у поширенні організмів, біологічне значення факторів біології, значення фотоперіодизму. Учасник також має проаналізувати дію екологічних факторів на організми, їх вплив на динаміку, від чого залежить коливання популяційної чисельності. Які в такому випадку можуть існувати середовища, які добре будуть впливати на розвиток над організмового  рівня життя, порівняти умови такого життя, як впливають умови, їх роль. 

Отже, ми розглянули частину важливих тем, які будуть присутні на здачі іспиту по ЗНО біології, тут мова йдеться також і про іспит ЗНО з біології 2020 року. Загальна кількість завдань, які будуть представлені на іспиті, сягають п’ятдесяти, на виконання даної тестової роботи відводиться дві години, за цей час учасник повинен надати найбільш точні відповіді, які вважає правильними. Сама сертифікаційна робота вміщує в себе три форми. Мається на увазі завдання де може бути лише одна правильна відповідь, це від першого питання та до сорокового. Відповіді усього чотири, але лише одна з них правильна. Далі йдеться про завдання, де відповіді утворюють логічні пари, тобто учасник має відповісти таким чином, щоб дві відповіді начебто утворили одну цілу. Далі йдуть завдання із трьома правильними відповідями з трьох представлених груп, які маються в тестах. З кожної групи вибирається лише одна правильна відповідь. 

Оцінювання та нараховування балів проходить за такою системою: перша фаза нараховую від нуля до одного балу, якщо відповідь правильна, тоді отримуєте одиницю за кожну відповідь, якщо відповідь не вірна, тоді нуль. Друга фаза має на увазі нарахування балів від нуля до чотирьох, чим правильніше та точніше ви дали відповідь, тим більший бал вам буде зарахований. Так само стосується третього та четвертого завдання, максимальний бал це три – чотири і все залежить від вашої відповіді.

ЗНО з біології, досить важлива подія для тих учнів, які прийняли рішення йти навчатися до вищих навчальних закладів.  Максимальна кількість балів, яку можна набрати становить 76 балів. Бажає вам успіхів на вступних екзаменах, та сподіваємося побачити ваше ім’я в тих списках, які пройдуть тестовий екзамен.

 

Більше

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists